Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Oświęcimiu

Wstęp Deklaracji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznaoswiecim.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Oświęcimiu (Filia w Oświęcimiu):

Telefon: +48 33 842 45 93
E-mail: filia.oswiecim@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogicznaoswiecim.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa www.pedagogicznaoswiecim.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały opracowane przed 2019 r., ale będą sukcesywnie dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

– wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny

– strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-04-18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Telefon: +48124211098
E-mail: sekretariat@pbw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Filii PBW w Oświęcimiu spełnia częściowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Filia PBW w Oświęcimiu jest w pełni przystosowana do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do budynku jest na poziomie chodnika:

Również w środku budynku nie ma żadnych stopni ani schodów. Biblioteka mieści się na parterze, a wejście do niej jest szerokie:

W Filii w Oświęcimiu nie ma także żadnych barier, które uniemożliwiałyby osobie niepełnosprawnej skorzystanie z katalogów, czytelni, a nawet z komputera w sali dydaktycznej Małopolskiej Chmury Edukacyjnej:

Biblioteka dysponuje również toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych:

W zakresie dostępności parkingu:
Samochodem można zaparkować pod samym wejściem do budynku:

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
– Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Filii w Oświęcimiu w tekście łatwym do czytania,
– Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.