Nazwisko i imię *

  Pełna nazwa miejsca pracy *

  Jestem Czytelnikiem PBW Filii w Oświęcimiu *
  TAKNIE

  Adres e-mail *

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o działalności czytelniczej oraz edukacyjno-szkoleniowej prowadzonej przez bibliotekę oraz instytucje z nią współpracujące.
  TAKNIE

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. 12 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: ochronadanych@pbw.edu.pl.
  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych.
  4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania.
  6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39, o celu ich przetwarzania, czasie przetwarzania, prawie dostępu do treści, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  TAK