Za początek działalności Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu uznaje się 20 sierpnia 1956 r.

Od początku swego istnienia Biblioteka związana jest z procesem kształcenia i doskonalenia nauczycieli, ukierunkowana na potrzeby procesu dydaktycznego szkół, nauczycieli, studentów i uczniów.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór będący odzwierciedleniem zainteresowań i informacji z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz dziedzin pokrewnych.

Wykwalifikowana kadra pracowników (nauczyciele-bibliotekarze z dyplomem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) zawsze służy pomocą w poszukiwaniach bibliotecznych i bibliograficznych.

Do zadań biblioteki należy w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym, a także współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu gromadzi:
• literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
• publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
• literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
• piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
• podstawy programowe, programy nauczania, poradniki i podręczniki dla nauczycieli
• materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
• czasopisma z zakresu pedagogiki, nauk pokrewnych oraz różnych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania,
• pakiety multimedialne Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej,
• programy edukacyjne nagrane na kasetach VHS i płytach DVD.

Realizuje też działania ewidentnie ukierunkowane na wspomaganie edukacji szkolnej:
• inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
• wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
• wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Może także:
• organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
• organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne,
lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.