Na jasnozielonym tle ciemnozielone elementy, a w nich białe napisy: Praca. Szukamy pracownika. Nauczyciel bibliotekarz. W lewym górnym i prawym dolnym rogu grafika z książkami. W prawym górnym rogu logo PBW

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela bibliotekarza

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie prowadzi nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Miejsce pracy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Filia w Oświęcimiu.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Zakres obowiązków: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i bieżąca konserwacja zbiorów zgodnie z normami, przepisami i metodami pracy bibliotecznej, prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, współorganizowanie imprez i wydarzeń bibliotecznych.

Wymagania: studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie:

  1. bibliotekoznawstwa i przygotowanie pedagogiczne lub
  2. innym niż określony w lit. a, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– osobiście w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, al. Marszałka F. Focha 39 lub
– pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pbw.edu.pl
– w terminie do 19 kwietnia 2024 r. /data wpływu/.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: ochronadanych@pbw.edu.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie zgody z Art. 6, ust 1, lit a RODO
  5. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody w każdym czasie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.